Logo Funduszy Europejskich
TEL: +48 13 43 56505

Dotacje UE

Dotacje:

ZBR LATER Sp. z o.o. realizuje projekt pn ” Program Operacyjny Polska Wschodnia. Dotacje na kapitał obrotowy ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty: . Realizacja przedmiotowego projektu, pozwoli zabezpieczyć  finansowo działalność gospodarczą ZBR Later Sp. z o.o. Zapewnić płynność finansową przy realizowanych kontraktach biznesowych oraz w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju firmy.

 

Wartość projektu: 226 914,12 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 226 914,12 PLN

 


 

ZBR LATER Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ZBR Later Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji w zakresie instalacji linii wysokiego napięcia z kontrolą montażu w czasie rzeczywistym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP

 

Cel projektu: „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy ZBR Later Sp. z o.o. i podniesienie poziomu jej innowacyjności, w oparciu o wdrożenie innowacji produktowych, będących

rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych”.

 

Planowane efekty: . Realizacja przedmiotowego projektu, pozwoli na wdrożenie do działalności gospodarczej ZBR Later Sp. z o.o. rozwiązań nieznanych oraz nie stosowanych dotychczas, zarówno na rynku regionalnym, krajowym, europejskim, jak i światowym. Dywersyfikacja dotychczasowej oferty Spółki i wprowadzenie na rynek nowej usługi skutkować będzie podniesieniem poziomu konkurencyjności oraz innowacyjności firmy, zwiększeniem procentowego udziału i pozyskaniem nowych klientów na rynku polskim i europejskim, a także podejmowaniem dalszych inwestycji rozwojowych.

 

Wartość projektu: 973 545,00 PLN.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 514 475,00 PLN.

 

 


 

 

 

ZBR LATER Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności Firmy ZBR „LATER” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie, w oparciu o przeprowadzone prace B+R, innowacyjnej usługi montażu przewodów napowietrznych z ciągłą rejestrowaną kontrolą naciągu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP

 

 

Cel projektu: „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Zakładu Budowlano – Remontowego „LATER” oraz podniesienie poziomu jego innowacyjności poprzez wdrożenie innowacji produktowej, będącej rezultatem przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych”.

 

Planowane efekty: Dywersyfikacja działalności ZBR „LATER” poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi w oparciu o przeprowadzone prace B+R, polegającej na montażu niskostratnych przewodów wysokotemperaturowych o małych zwisach HTLS typu ACCC z rdzeniem z włókien węglowych z ciągła rejestrowaną kontrolą naciągu oraz wymiany i montażu przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi z wykorzystaniem bramek wzdłużnych na liniach wysokich i najwyższych napięć z ciągłą rejestrowaną siłą naciągu.

 

Wartość projektu: 3 690 000,00 PLN.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 100 000,00 PLN.

 

 

 

Zakład Budowlano – Remontowy Later Sp. z o.o.
38-480 Rymanów, ul. Sanocka 36
ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: LATER/01/01/2017

 

na dostawę maszyn i urządzeń w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Firmy ZBR „LATER” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie, w oparciu o przeprowadzone prace B+R, innowacyjnej usługi montażu przewodów napowietrznych z ciągłą rejestrowaną kontrola naciągu”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: LATER/01/01/2017:

 

1. Wciągarka z wyposażeniem i rejestratorem siły naciągu 90kN – 1szt.

2. Wciągarka z wyposażeniem i rejestratorem siły naciągu 35kN -1szt.

3. Maszyna hamująca z wyposażaniem 2×50 kN ( dla 1 maszyny 50 kN ) lub 1×100 kN ( łącznie dla 2 maszyn) – 2szt.

4. Robot trakcyjny z wyposażeniem – 1szt.

5. Stojak do układania szpul hydrauliczny z głowicą hydrauliczną i wężami hydraulicznymi – 2szt.

6. Rolki do montażu przewodów i OPGW – 50szt.

7. Piloty linowe stalowe – 18szt.

8. Przecinarka hydrauliczna – 1szt.

9. Drabina trójkątna – 2szt.

10. Przepusty do układania lin -2szt.

11. Wózek inspekcyjny – 3szt.

 

WNIOSEK NR WND-RPPK.01.04.01-18-0181/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

 

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

 

Dokumentacja przetargowa:

 

Specyfikacja: /PRZETARGOTWARTY.pdf

 

Załącznik nr 1: /Zal1Oferta.docx

Załącznik nr 2: /Zal2Wzorumowy.doc

Załącznik nr 3: /Zal3Oswiadczeniekonfliktinteresow2.docx

Załącznik nr 4: /Zal4Oswiadczeniebrakpowiazan.docx

Załącznik nr 5: /Zal5Protokolpostepowania.docx

 

Odpowiedzi na pytania: /odpowiedzinapytania-20.02.2017r.pdf

 

Wyniki przetargu: /pismowsprawiewybraniaoferentaprzetarg.pdf